chronologia 

Dziela 

Zeitleiste

Przed wschodem słońca

W ci?gu dwóch i pó? miesi?ca (od kwietnia do czerwca 1889) Hauptmann pisze swój pierwszy dramat, którym ugruntowuje swoj? s?aw? jako dramaturga naturalizmu. Prapremiera ma miejsce 20. 10. 1889 podczas porannej imprezy artystycznej prezentuj?cej stowarzyszenie Freie Bühne (Wolna Scena). W ostatnim trzydziestoleciu XIX w. wielu rolników na ?l?sku wzbogaca si?, poniewa? pod ich polami odnaleziono w?giel. Nie umiej? si? jednak obchodzi? z tym bogactwem. Rolnik Krauze wpada w pija?stwo, ca?a rodzina pije, ?yje rozrzutnie i oddaje si? nierz?dowi. Tylko Helena, najm?odsza córka z pierwszego ma??e?stwa, która wychowa?a si? w internacie, nie jest jeszcze  tym zainfekowana. Zakochuje si? z wzajemno?ci? w m?odym badaczu Loth, który przyby? na teren wydobycia w?gla, aby prowadzi? badania spo?eczne. Jednak?e jest on przekonany o tym, jak wielu naukowców tego okresu, i? pija?stwo jest chorob? dziedziczn?. Pragnie mie? zdrow? ?on? i zdrowych potomków.  Kiedy dowiaduje si? o sytuacji jej rodziny od pewnego doktora, pisze do Heleny list o rozstaniu i odje?d?a. Helena zabija si?.
Ilustracje: „Przed wschodem s?o?ca“, Berlin 1907            
Muzeum Gerharta Hauptmanna w Erkner

Blättern Sie in diesem Buch